Translate

EN PL

privacyPolicyHeader2
Ogólna polityka prywatności

THE LITTLE GYM® EUROPE

 

Niniejsza Polityka prywatności określa sposób, w jaki spółka The Lifeskills Company S.A. i franczyzobiorcy The Little Gym® (łącznie zwani dalej „The Little Gym® Europe”, „TLGE” lub „my”) gromadzą, wykorzystują, utrzymują i ujawniają dane osobowe użytkowników. 

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do witryny internetowej www.thelittlegym.eu oraz witryny internetowej www.thelittlegymfranchise.eu (zwanych dalej „Witryną”, „niniejszą Witryną” lub „naszą Witryną”) oraz wszystkich produktów i usług oferowanych przez The Little Gym® Europe. 

Korzystając z niniejszej Witryny lub przekazując swoje dane osobowe TLGE, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką. 

Ogólnie mówiąc, możemy pozyskiwać od użytkownika informacje opisane poniżej i wykorzystywać je w celach opisanych poniżej. Istnieje możliwość ograniczenia zakresu informacji przekazywanych nam poprzez niewysłanie opisanych poniżej formularzy wniosków online, jednak jest to równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z usług, których wnioski te dotyczą.

Niniejsza polityka nie ma zastosowania do zasad prywatności lub praktyk Witryn internetowych obsługiwanych przez inne podmioty, nawet jeśli łącze do nich znajduje się na Witrynie TLGE, a TLGE nie ponosi za odpowiedzialności za takie zasady prywatności i praktyki. W przypadku przekierowania na inną Witrynę internetową z Witryny TLGE lub w przypadku przekierowania na Witrynę TLGE z innej Witryny internetowej należy koniecznie zapoznać się z polityką prywatności i praktykami takiej innej Witryny internetowej.

Każda lokalizacja The Little Gym® jest niezależnym podmiotem obsługiwanym przez franczyzobiorcę, którego jest własnością. TLGE nie może zagwarantować, że wszyscy franczyzobiorcy będą przestrzegali niniejszej Polityki prywatności, chociaż podejmie próby nakłonienia ich do tego.

Administrator przetwarzania danych
Spółka The Lifeskills Company S.A. (zwana dalej „TLC”) prowadząca działalność pod adresem: Boulevard de la Woluwe 62, B-1200 Bruksela, Belgia, jest administratorem przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych klientów zostało zgłoszone przez TLC, administratora danych osobowych, Komisji ds. Ochrony Prywatności w Belgii. Zgłoszenie to jest ważne w każdym kraju europejskim, w którym TLGE prowadzi swoje franczyzy. Numer identyfikacyjny TLC dla tego zgłoszenia to HM 003025146. 

Zakres i źródła
Niniejsza Polityka reguluje procedury przetwarzania danych osobowych dotyczących członków The Little Gym® (rodziców, dzieci, uczestników itd.) lub osób zainteresowanych naszymi zajęciami i usługami. 

Nasze źródła: 

 • niniejsza Witryna (wizyty, rejestracja, formularz wniosku online, połączenie ze stronami Witryny przeznaczonymi wyłącznie dla członków, formularze online, działania online itp.),
 • wnioski o przekazanie informacji na temat naszych programów i usług,
 • zapisy na nasze zajęcia i usługi,
 • udział w działalności The Little Gym®,
 • od czasu do czasu gromadzimy informacje za pośrednictwem naszych partnerów (w przypadku wyrażenia zgody na ujawnianie nam takich informacji przez tych partnerów).Dane osobowe objęte niniejszą Polityką
Dane zbieramy w momencie, gdy użytkownik postanowi wziąć udział w naszych zajęciach lub w naszej działalności, założy konto internetowe, nawiąże z nami kontakt, odwiedzi naszą Witrynę lub w inny sposób przekaże TLGE informacje na swój temat. Przykładowe informacje, które gromadzimy: 

 • nazwisko, imię, imię dziecka, data urodzenia, płeć, 
 • adres e-mail lub elektroniczne dane kontaktowe,
 • adres korespondencyjny, 
 • numer telefonu, numer telefonu komórkowego,
 • login i hasło, 
 • informacje na temat gospodarstwa domowego użytkownika,
 • preferowane zajęcia The Little Gym®,
 • dane medyczne (jeżeli zostały przekazane nam przez użytkownika w ramach naszych usług),
 • zdjęcia (jeżeli użytkownik przekaże nam formalną zgodę na wykonywanie i wykorzystywanie zdjęć w ramach naszych usług),
 • preferowane formy komunikacji,
 • dane finansowe (dane bankowe, w ramach zawartej z nami umowy).


Gromadzimy również dane podczas wizyt użytkownika na naszej Witrynie za pomocą plików cookie (zob. Zasady dotyczące plików cookie). Należy dodać łącze do strony z zasadami dotyczącymi plików cookie

Od czasu do czasu gromadzimy informacje pośrednio z innych źródeł, jeżeli użytkownik wyrazi zgodę na ich ujawnienie. W sposób pośredni gromadzone są przeważnie następujące dane: dane kontaktowe, dane dotyczące gospodarstwa domowego i data urodzenia. 

Stosowanie plików cookie
Nasza Witryna może używać plików „cookie” do gromadzenia danych oraz doskonalenia i personalizacji interfejsu użytkownika. Pliki cookie to małe pliki danych zapisywane na dysku twardym komputera użytkownika. 

Niektóre pliki cookie mogą być instalowane przez strony trzecie na ich odpowiedzialność. 

Użytkownicy mogą modyfikować ustawienia swojej przeglądarki (Internet Explorer, Firefox, Safari itp...) tak, aby odrzucała pliki cookie lub ostrzegała o ich wysyłaniu. W przypadku wyboru takich ustawień należy pamiętać, że niektóre strony Witryny mogą nie działać prawidłowo.

Więcej informacji na temat naszych zasad dotyczących plików cookie znajduje się tutaj. (łącze do strony z zasadami dotyczącymi plików cookie)

Dane nieosobowe
Możemy gromadzić dane nieosobowe użytkowników podczas ich każdorazowej wizyty na naszej Witrynie. Dane nieosobowe mogą obejmować nazwę przeglądarki, typ komputera i dane techniczne połączenia użytkownika z naszą Witryną, takie jak system operacyjny, dostawcy usług internetowych i inne podobne informacje.

Wykorzystywanie zgromadzonych informacji
The Little Gym® Europe (czyli franczyzy The Little Gym® lub TLC) może gromadzić i wykorzystywać dane osobowe użytkowników w następujących celach:

 • W celu wykupienia subskrypcji usług: rezerwacja wizyty wstępnej, zapisanie dziecka do jednego z naszych programów lub żądanie dodatkowych informacji na temat programów The Little Gym®.
  Osoby, które chcą zapisać swoje dziecko, mogą zrobić to: (1) osobiście w obiekcie franczyzy The Little Gym®, lub (2) poprzez wybór obiektu i wypełnienie formularza online, który zawiera dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko zgłaszającego, imiona i wiek dzieci oraz dane kontaktowe zgłaszającego. Obiekty The Little Gym® to niezależne obiekty będące własnością franczyzobiorcy, przez którego są obsługiwane. Franczyzobiorca może zachować informacje zgłoszeniowe i skontaktować się ze zgłaszającym w późniejszym terminie w celu (a) zapisania dziecka; (b) przekazania informacji o zbliżających się zajęciach, planowanych produktach i usługach oraz promocjach. 
 • Przesyłanie swojego CV
  Osoby zainteresowane pracą w obiektach The Little Gym® mogą przesłać swoje CV do TLC lub franczyzobiorcy pocztą elektroniczną lub zwykłą na adres wskazany na stronie „Kontakt” dostępnej na każdej lokalnej Witrynie. 
  W przypadku przesłania CV do TLGE dokument ten może zostać przekazany do lokalnych franczyzobiorców, jednak żadne z zawartych w nim danych osobowych nie zostaną użyczone, sprzedane czy w inny sposób ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej. 
 • Przesyłanie informacji o naszych zajęciach
  Możemy używać elektronicznych danych kontaktowych użytkowników do przesyłania informacji i aktualizacji dotyczących subskrypcji naszych usług. Dane te mogą być również wykorzystywane do wysłania odpowiedzi na zapytania, pytania i/lub inne wnioski. 
  Za zgodą użytkownika możemy przesyłać mu informacje na temat naszych promocji, działań, programów i wydarzeń. W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania takich informacji promocyjnych: instrukcje dotyczące rezygnacji znajdują się w dolnej części każdej wiadomości e-mail, istnieje również możliwość bezpośredniego kontaktu z nami (zob. nasze dane kontaktowe wskazane poniżej). 
 • Informacje dla potencjalnych franczyzobiorców 
 • Osoby zainteresowane otrzymaniem informacji na temat możliwości współpracy z TLGE na zasadzie franczyzy powinny odwiedzić stronę www.thelittlegymfranchise.eu. Osoby, które zechcą ujawnić swoje dane osobowe TLGE poprzez wypełnienie różnych formularzy online powinny pamiętać, że informacje te zostaną zgromadzone przez TLGE. TLGE może następnie przesłać formularz zgłoszeniowy zawierający dodatkowe informacje, w tym dane finansowe takie jak szacunkowa wartość dostępnego kapitału płynnego i szacunkowa wartość netto kandydata. TLGE nie będzie sprzedawać, użyczać czy w inny sposób ujawniać informacji bez uprzedniej zgody kandydata. Jeżeli jednak kandydat jest pracownikiem istniejącej franczyzy TLGE, możemy poinformować jego pracodawcę o otrzymaniu takiego zgłoszenia.


W jaki sposób chronimy dane użytkownika?

Stosujemy odpowiednie praktyki gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych oraz środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed nieuprawnionym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem.

Ujawnianie danych osobowych użytkownika
Dane osobowe użytkownika ujawniamy:

 • w ramach naszej sieci The Little Gym® (w tym naszym niezależnym obiektom działającym na zasadzie franczyzy),
 • kilku zaufanym stronom trzecim:
  • Strony trzecie, które świadczą usługi w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami (np. administratorzy baz danych, agencje marketingowe, które pomagają nam w przygotowywaniu i przesyłaniu kampanii reklamowych itp.),
  • Za pośrednictwem narzędzi analitycznych (poprzez stosowanie plików cookie),
  • Gdy wymaga od nas tego prawo, rozporządzenia lub w ramach procesu prawnego (np. na podstawie nakazu sądowego),]
  • Na żądanie agencji rządowych, organów wykonawczych,
  • Spółkom zewnętrznym, które przesyłają naszym użytkownikom informacje na temat produktów lub usług, o ile użytkownik wyraził zgodę na przekazanie swoich danych takich spółkom,
  • Jeżeli uważamy, że ujawnienie jest niezbędne lub stosowne, aby zapobiec szkodom fizycznym lub stratom finansowym, lub w związku z dochodzeniem dotyczącym domniemanej lub faktycznej działalności niezgodnej z prawem.

Zastrzegamy prawo do przekazania danych posiadanych na temat użytkownika w przypadku sprzedaży lub cesji całości lub części naszej działalności lub naszych aktywów. W przypadku takiej sprzedaży lub cesji dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić, że cesjonariusz wykorzystuje dane przekazane nam przez użytkownika w sposób zgodny z niniejszą Polityką prywatności. Po takiej sprzedaży lub cesji użytkownik może zwrócić się do cesjonariusza z pytaniami dotyczącymi sposobu przetwarzania takich informacji. 

Nie będziemy przekazywać danych kontaktowych użytkownika osobom trzecim w celach marketingowych bez uzyskania od użytkownika uprzedniej zgody na takie przekazanie. 

Możemy ujawniać anonimowe, zgrupowane dane demograficzne dotyczące odwiedzających i użytkowników naszym partnerom biznesowym, zaufanym podmiotom powiązanym i reklamodawcom. Możemy organizować wspólne kampanie marketingowe z tymi partnerami bez przekazywania im danych osobowych naszych użytkowników. 

Użytkownicy mogą jednak odwiedzać naszą Witrynę anonimowo. Będziemy gromadzić dane osobowe wyłącznie od tych Użytkowników, którzy przekazali nam je dobrowolnie. Użytkownicy mogą zawsze odmówić przekazania danych osobowych, jednak w wyniku tego mogą utracić możliwość udziału w niektórych zajęciach związanych z Witryną.

Witryny internetowe osób trzecich
Odwiedzający mogą znaleźć reklamy i inne treści na naszej Witrynie, które przekierowują do Witryn i usług partnerów, dostawców, reklamodawców, sponsorów, licencjodawców i innych osób trzecich. Nie kontrolujemy treści czy łączy pojawiających się na tych Witrynach i nie ponosimy odpowiedzialności za takie treści ani stosowane tam praktyki ochrony danych. Takie Witryny i usługi mogą mieć własne zasady prywatności i zasady dotyczące obsługi klientów. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Zgodność z ustawą dotyczącą ochrony prywatności dzieci w systemie online
Ochrona prywatności dzieci jest dla nas szczególnie ważna. Z tego powodu nigdy nie gromadzimy ani nie przechowujemy informacji na naszej Witrynie od osób, które, według naszej wiedzy, nie ukończyły 13 roku życia, a żadna część naszej Witryny internetowej nie została stworzona w taki sposób, aby zainteresować osoby poniżej 13 roku życia. Dzieci poniżej 13 roku życia muszą uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna na przekazanie nam swoich danych osobowych online.

Bezpieczeństwo płatności online i innych danych
Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników, dlatego przekazywane przez użytkownika dane osobowe, takie jak dane karty kredytowej lub dane dziecka są szyfrowane i chronione za pomocą technologii szyfrowania poprzez użycie protokołu SSL (Secure Sockets Layer) oraz przechowywane z zastosowaniem standardowych procedur i praktyk bezpieczeństwa właściwych dla charakteru informacji. Jednak żaden przesył danych przez Internet i żadna metoda przechowywania danych elektronicznych nie jest bezpieczna w 100%. W związku z tym nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych TLGE zarówno podczas przesyłu, jak i przechowywania.

Osoby, które uważają, że bezpieczeństwo ich danych zostało naruszone, powinny bezzwłocznie poinformować o tym TLGE, a w przypadku danych karty kredytowej powinny bezzwłocznie powiadomić o tym operatora karty kredytowej zgodnie z jego zasadami.

Zmiany niniejszej Polityki prywatności
The Little Gym® Europe może od czasu do czasu aktualizować niniejszą Politykę prywatności. W przypadku takiej aktualizacji zmieniona zostanie data aktualizacji w dolnej części tej strony. Zachęcamy do częstego sprawdzania tej strony pod kątem zmian, aby na bieżąco śledzić nasze praktyki związane z ochroną przetwarzanych danych osobowych. Użytkownik potwierdza i akceptuje, że to do jego obowiązków należy przeglądanie od czasu do czasu niniejszej polityki prywatności i zapoznawanie się ze zmianami.

Prawa użytkownika
Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Użytkownik ma również prawo do sprzeciwienia się wykorzystywaniu jego danych do celów marketingu bezpośredniego. Użytkownik może egzekwować swoje prawa poprzez przesłanie pisemnego wniosku opatrzonego datą, z dokumentem potwierdzającym jego tożsamość, do The Little Gym® Unit lub The LifeSkills Company S.A. na adres info@thelittlegym.eu lub pocztą zwykłą na adres wskazany w niniejszej Polityce. 

Kontakt
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności, praktyk stosowanych na niniejszej Witrynie lub sposobu korzystania z niej, prosimy o kontakt pod adresem:

The Little Gym® Europe 
℅ The Lifeskills Company S.A.
Boulevard de la Woluwe, 62
B-1200 Brussels
Belgia
info@thelittlegym.eu


Niniejszy dokumenty został zaktualizowany 26 lutego 2016 r.